Cobham SAILOR 250 FleetBroadband   ارتباطات دریایی با پهنای باند گسترده با Cobham SAILOR 250 زندگی در دریایی در سواحل هر روز بیشتر به سوی ارتباطات کشیده می شود پس چر بیشتر از دریا در خانه نباشیم ؟ شما می توانید تجارت خود را  در میان  دریا مراقبت کنید. برای اولین بار در تاریخ شما […]