۲U Storage servers ا۲U Storage servers ین سرورها با داشتن امکاناتی نظیر یک شاسی مستحکم در ابعاد استاندارد منبع تغذیه با کیفیت و قطعات با طراحی حرفه ای، کارایی بسیار قابل اطمینانی را برای کاربردهای بسیار حساس به شما ارائه می دهد. شایان ذکر است که این سرورها با چندین نرم افزار نظارتی IP از جمله Milestone تست شده اند. […]


 Storage Servers  Storage Servers این سرورها با داشتن امکاناتی نظیر یک شاسی مستحکم در ابعاد استاندارد منبع تغذیه با کیفیت و قطعات با طراحی حرفه ای، کارایی بسیار قابل اطمینانی را برای کاربردهای بسیار حساس به شما ارائه می دهد. شایان ذکر است که این سرورها با چندین نرم افزار نظارتی IP از جمله Milestone تست شده اند. این سیستمها […]


 ۳U Storage servers  ۳U Storage servers این سرورها با داشتن امکاناتی نظیر یک شاسی مستحکم در ابعاد استاندارد منبع تغذیه با کیفیت و قطعات با طراحی حرفه ای، کارایی بسیار قابل اطمینانی را برای کاربردهای بسیار حساس به شما ارائه می دهد. شایان ذکر است که این سرورها با چندین نرم افزار نظارتی IP از جمله Milestone تست شده اند. این سیستمها […]


 ۶U Storage servers  ۶U Storage servers این سرورها با داشتن امکاناتی نظیر یک شاسی مستحکم در ابعاد استاندارد منبع تغذیه با کیفیت و قطعات با طراحی حرفه ای، کارایی بسیار قابل اطمینانی را برای کاربردهای بسیار حساس به شما ارائه می دهد. شایان ذکر است که این سرورها با چندین نرم افزار نظارتی IP از جمله Milestone تست شده اند. این سیستمها […]


 ۴U Storage servers  ۴U Storage servers این سرورها با داشتن امکاناتی نظیر یک شاسی مستحکم در ابعاد استاندارد منبع تغذیه با کیفیت و قطعات با طراحی حرفه ای، کارایی بسیار قابل اطمینانی را برای کاربردهای بسیار حساس به شما ارائه می دهد. شایان ذکر است که این سرورها با چندین نرم افزار نظارتی IP از جمله Milestone تست شده اند. این سیستمها […]