WIDE-RANGE d33 METER ابزاری سریع و با کاربری آسان برای تعیین d33  جهت اطمینان از کیفیت و یکنواختی اجزا سرامیک پیزو الکتریکی  است. شرح: باردائم پیزوالکتریک -d -کشش مکانیکی تجربه شده توسط عنصر پیزو الکتریک در واحدانرژی الکتریکی اعمال شده میباشد .به بیانی دیگر انرژی الکتریکی تولید شده درواحد فشار مکانیکی وارده را گویند. […]