JISKOOT MS53 Laboratory Mixer شرح: دستگاه مخلوط کن آزمایشگاهی MS53  به اتصالات ورودی نمونه ها به راحتی وصل می شود.نمونه ها از شیر یا جداره ها (Septum) قابلیت وارد شدن به مخلوط کن را دارند.هم چنین این مخلوط کن را می توان در محیط های گرم ،جایی که روغن های خاص نیاز به دما دارند،می […]