Active GPS Antenna for USRP B200/B210 and USRP X300 X310 با تغذیه ۵ ولت. شرح: USRP X300 X310 یک آنتن GPS  (GPS Antenna) با تغذیه ۵ ولت می باشد.می توان به جای دستگاه های Board-Mounted GPSDO (OCXO) و یا Board-Mounted GPSDO (TCXO). مورد استفاده قرار گیرد. USRP X300/X310 به برج GPS  قفل می شود و […]