سیستم های پیزومتری d33 طیف وسیعی از تجهیزات برای تماس مستقیم و نقطه ای و آزمایش سطحی مواد و دستگاه های پیزوالکتریک   کاربرد ها و ویژگی ها: ارزیابی و کنترل کیفیت تحقیق و توسعه همه سیستم ها را به طور مستقیم D33 اندازه گیری می کند قابل عملیاتی شدن با کاپیوتر یا بطورت خودکار […]