آنتن شیپوری چند اوکتاو LB-90-10-C-SF Multi Octave Horn Antenna LB-90-10-C-SF   آنتن شیپوری چند اوکتاو LB-90-10-C-SF  به طور خطی قطبی شده و قطعه ای کم هزینه و کارآمد است . آنتن های شیپوری برای تست EMI، یافتن سمت، نظارت بر سیستم، بهره ی آنتن و معیارهای مربوط به کاربردهای دیگر مناسب می باشند. این آنتن […]


آنتن شیپوری بهره ی استاندارد PE9854/SF-20 PE9854/SF-20 standard gain horn antenna آنتن شیپوری بهره ی استاندارد PE9854/SF-20 یکی از گزینه های ما برای انتخاب ازمیان آنتن های موجبر می باشد. اینگونه آنتن ها با عنوان آنتن شیپوری موجبر نیز شناخته می شوند. آنتن شیپوری بهره ی استاندارد پاسترناک با یک ورودی WR-62 و یک موجبر […]