مقاله ی آشنایی با emc ، واژه ها و تعاریف و پارامترهای کاربردی آشنایی با emc در این مقاله با پاره ای از مهمترین سر واژه های مرتبط با حوزه سازگاری الکترومغناطیسی آشنا شده و تعاریف هر یک از این پارامترها را مرور خواهیم کرد . پس از مطالعه ی این مقاله emc ، قادر […]