E-series Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه E-series می باشد دارای محصولات متنوعی است که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : Impact – E20 این کامپیوتر با […]


High performance Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه high performance می باشد دارای سه نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : MPC50 این کامپیوتر […]


Vehicle Pc Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Vehicle Pc می باشد دارای پنج نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است MPCX47 یک کامپیوتر کاملاً […]


  MPCF Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه MPCF می باشد دارای دو نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : MPCF40 این کامپیوتر دارای […]


MPC40 Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه MPC40 می باشد دارای چهار نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : MPC40 این […]


Micro Pc systems  Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Micro Pc systems  می باشد دارای پنج  نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : […]


MPCV systems MPCV systems Micro Space Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه MPCV systems  می باشد دارای شش نوع محصول می باشد  که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : […]


Embedded Modules  این بخش به دو قسمت کلی تقسیم می‌شود؛ قسمت اول کامپیوترهای Micro space  و قسمت بعدی کامپیوترهای Embedded modules می‌باشد. تفاوت عمده این دو قسمت در این است که کامپیوترهای Micro space دارای کیس آلومینیومی و کاملا عملیاتی هستند اما کامپیوترهای Embedded modules بدون کیس  و جعبه هستند. در زیر هرکدام از این قسمت‌ها توضیح داده شده است. کامپیوترهای MICROSPACE حاوی یک هارد […]


SmartModule SmartModule Embedded Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Smart Module می باشد تنوع زیادی وجود دارد توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است :                                                             SM900 PC/X      SM855-celeron M   SM520PCN/PCXN  SM800PC/x SMXG45 COM Express  SMX945B COM […]


MICROSPACE Computers MICROSPACE Computers این بخش به دو قسمت کلی تقسیم می‌شود؛ قسمت اول کامپیوترهای Micro space  و قسمت بعدی کامپیوترهای Embedded modules می‌باشد. تفاوت عمده این دو قسمت در این است که کامپیوترهای Micro space دارای کیس آلومینیومی و کاملا عملیاتی هستند اما کامپیوترهای Embedded modules بدون کیس  و جعبه هستند. در زیر هرکدام از این قسمت‌ها توضیح داده شده است. کامپیوترهای MICROSPACE حاوی یک […]