عنوان شرح ضمایم Ag1-Kiosk IP65 keyboard: waterproof and dustproof rugged keyboard with built-in trackerball Sealed to IP65; dust, dirt and water proof Extruded aluminium housing Stainless steel keyboard RAFI RANCON 12 keys Ag2-KwikDraw-B series: multi-function cascadable 1U rackmount monitor, keyboard, touchpad Secure 1U lockable rackmount draw High quality keyboard and touchpad Cascadable to control up […]


Rugged Keyboards Rugged Keyboards صفحه کلیدهای صنعتی در مقابل آب و گرد و غبار کاملا محافظت شده اند و برای استفاده در محیط های صنعتی سخت و پر خطر بسیار کارآمد می‌باشند. این صفحه کلیدها از نظر فیزیکی و مکانیکی نسبت به صفحه کلیدهای تجاری تقویت مناسبی شده اند که در شرایط خاص ضربه، فشار و […]