عنوان محصولات Industrial Motherboards شرح ضمایم Ah1-AFW3000: Intel® Xeon™ processor-based, E7501 PCI-X Server Motherboard Supports Intel® Xeon™ processor Intel® E7501 Chipset with P64H2 Hub Link to PCI-X ۵۳۳MHz Front Side Bus Two 184-pin DDR sockets, Max 4GB Max Two Intel® ۸۲۵۴۶EB Dual Port Gigabit Ethernet Controllers, PCI-X 64-bit Supports four RJ45 connectors or four Fiber channels USB 1.1, […]


Industrial Motherboards مادر بردهای صنعتی دارای توانمندیهای ویژه‌ای هستند که آنها را از مادربردهای تجاری متمایز کرده است. این توانایی‌ها در جهت نیازهای مختلف صنایع در نظر گرفته شده اند.  این مادربردهای ارزشمند دارای پورتهای صنعتی مانند RS485 و RS422 هستند. در ضمن دارای سیستم Watch dog Timer هستند که به این مادر بردها قابلیت راه اندازی مجدد اتوماتیک پس از […]