آنالیز احتمال خطا در سیستمهای مخابراتی دیجیتالی

✅ با آنالیز احتمال خطا سیستمهای مخابراتی دیجیتالی

در این پست یک مقاله جامع و کامل در رابطه با آنالیز احتمال خطا در سیستمهای مخابراتی دیجیتالی برای شما

در این پست یک مقاله جامع و کامل در رابطه با آنالیز احتمال خطا در سیستمهای مخابراتی دیجیتالی برای شما اماده کرده ایم که در قالب کتاب PDF می باشد ، این مقاله بیشتر به روشهای محاسبه احتمال خطا و همچنین روابط ریاضی آنها پرداخته است.

نام کتاب : آنالیز احتمال خطا در سیستمهای مخابراتی دیجیتالی

نویسنده : حمید رضا مازندرانی

سال نگارش : ۹۲

 

یکی از مسائل مهم در بررسی سیستم های مخابراتی دیجیتال، بررسی میزان تاثیر تداخل بین سمبلی
)interference symbol-inter )که آن را به اختصار ISI می نامیم، در عملکرد این سیستم ها است. در
سیستم هایی که از نسبت سیگنال به نویز باالیی بهره می برند، ISI معموالً مهم ترین عامل تخریب کننده
ی سیگنال ارسالی است. در این پروژه ما قصد داریم میزان تاثیر ISI و نویز را در حضور یکدیگر بررسی
نماییم.
تاکنون سه روش برای محاسبه ی احتمال خطا به کار رفته است. در روش نخست که به تقریب قطار پالس
بریده شده موسوم است، فرض بر این است که تاثیر پالس های کناری بر مقدار نمونه گیری شده به تعداد
مشخصی از پالس ها محدود می شود. )برای نمونه N پالس از هر طرف(. حال با این فرض برای هر کدام از
۲
دنباله ی ممکن از این قطار پالس، احتمال خطا بررسی شده و میانگین آن محاسبه می گردد. این ۱+۲N
روش کران پایینی را برای خطا ارایه می دهد….

لینک دانلود