سونار برای مهندسین

✅ سونار برای مهندسین

#آموزش در این کتاب مباحث مهم و جامعی پیرامون سونار بحث می گردد. مباحثی نظیر صوت و انتشار

#آموزش

در این کتاب مباحث مهم و جامعی پیرامون سونار بحث می گردد. مباحثی نظیر صوت و انتشار آن در دریا، نویز در سیستم های سونار، معادلات سونار، سونار پسیو (غیرفعال)، سونار اکتیو (فعال) و … در این کتاب پوشش داده می شوند.

لینک دانلود:

سونار برای مهندسین