ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( شیلدینگ )

 

جمع کل ساعات : ۱۵ ساعت

 

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

مشخصات الکترومغناطیسی میدانهای نزدیک و میدانهای دور

مفاهیم امپدانس موج و امپدانس مشخصه ، مفهوم Shielding Effectiveness

SE برای منابع میدانهای دور

۳ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی

آشنایی با اصول شیلدینگ ، مشخصات فرکانسی شیلدینگ و آشنایی با روشهای طراحی شیلدینگ

آشنایی با افت بازگشتی، افت جذبی، افت چند انعکاسی و افت کلی بر روی شیلدهای امواج الکترومغناطیسی

۲ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی

آنالیز تمام موج مساله انعکاس و انتقال امواج الکترومغناطیسی

روشهای تقریبی و حل عددی مسائل شیلدینگ

۳ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی ، ریاضیات ۱ و۲ ، ریاضیات مهندسی و روش های عددی

SE برای منابع میدان های نزدیک (الکتریکی و مغناطیسی)

شیلدینگ فرکانس پایین مخصوص میدانهای مغناطیسی

بررسی تاثیر روزنه ها بر روی SE محفظه های شیلد

۳ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی ، ریاضیات ۱ و۲ ، ریاضیات مهندسی و روش های عددی

شبیه سازی کامپیوتری مساله SE در محفظه های شیلد با کمک نرم افزارهای CST، COMSOL و CADFEKO

۲ ۲ مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی ، ریاضیات ۱ و۲ ، ریاضیات مهندسی و روش های عددی

 

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها و هزینه ها با ما تماس بگیرید

 

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف