دوره آموزشی :

 

مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیسی

 

جمع کل ساعات : ۱۵ ساعت

 

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظری پیش نیاز

تاریخچه بحث EMC

شناخت مولفه های اصلی در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

منشاء سیگنالها و نویزهای تداخلی و مشخصات آنها

اصول گسیل و تداخل هدایتی

اصول گسیل و تداخل تشعشعی

۲ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آشنایی با آزمون های Radiated Emissions

آشنایی با آزمون های Conducted Emissions

آشنایی با آزمون های Radiated Susceptibility (Immunity)

آشنایی با آزمون های Conducted Susceptibility (Immunity)

۳ مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آشنایی با اصول ریاضی و فیزیکی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

۳ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و ریاضیات ۲ دانشگاهی

آشنایی با مفاهیم طیف فرکانسی و ارتباطات متقابل حوزه زمان و فرکانس

آشنایی با مفاهیم سیستم های خطی و اصول آنالیز فوریه

شناخت رفتارهای تناوبی سیگنالهای پیوسته زمان در حوزه زمان و فرکانس

آشنایی با پالس های دیجیتال و شکل موجهای نامتناوب

۳ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر ریاضیات ۲ ، ریاضیات مهندسی و دروس سیگنال و سیستم مهندسی برق یا کامپیوتر

طیف سنجی و اصول اندازه گیری اسپکتروم آنالایزر در حوزه فرکانس ( اندازه گیری پیک ، شبه پیک ، متوسط ، … )

۱ ۱ مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر ریاضیات ۲ ، ریاضیات مهندسی و دروس سیگنال و سیستم مهندسی برق یا کامپیوتر