خنک کننده

خنک کننده های تک مرحله ای ترموالکترونیک محصول KRYO therm

Standard single stage thermoelectric coolers خنک کننده های ترموالکتریکی تک مرحله ای  استاندارد شرح: اختصارات جهانی برای مشخص

Standard single stage thermoelectric coolers

خنک کننده های ترموالکتریکی تک مرحله ای  استاندارد

شرح:

اختصارات جهانی برای مشخص کردن خنک کننده های مرحله ای تکی معرفی شده اند: TB-N-C-H که عبارتند از:

TB – اختصار محصول – باتری ترموالکتریک(خنک کننده).

N – تعداد جفت های دمایی(ترموکاپل ها) در خنک کننده.

C – طول دنده ی پایه ی ماده ترموالکتریک(به میلی متر).

H – ارتفاع ماده ی ترموالکتریک(به میلی متر)

برای مثال، در ماژول TB-161,4-1,5:161 جفت های دمایی(۳۲۲ عنصر یا ماده ی ترموالکتریک)،

هر عنصر دارای بخش میانی ۱٫۴*۱٫۴ میلی متر و ارتفاع ۱٫۵ میلی متر می باشد.

Name
Imax
(A)
Qmax
(W)
Umax
(V)
dTmax
(K)
R
(Ohm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Design
TB-111-2,0-0,8 (4) ۲۳,۱ ۱۹۶,۰ ۱۳,۷ ۶۸ ۰,۵۹۰ ۴۰,۰ ۳۵,۰ ۴۰,۰ ۳۵,۰ ۳,۱ ۴
TB-119-1,0-0,6 ۷,۷ ۷۰,۰ ۱۴,۸ ۶۸ ۱,۴۸۰ ۲۴,۰ ۲۴,۰ ۲۴,۰ ۲۶,۵ ۲,۱۵ ۲
TB-127-0,8-1,5 ۲,۰ ۱۹,۱ ۱۵,۷ ۶۹ ۵,۸۵۰ ۲۵,۰ ۲۵,۰ ۲۵,۰ ۲۵,۰ ۳,۸ ۱
TB-127-1,0-0,8 ۵,۸ ۵۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۲,۰۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳,۱ ۱
TB-127-1,0-0,8 ۵,۸ ۵۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۲,۰۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۳,۱ ۲
TB-127-1,0-1,3 (1) ۳,۶ ۳۴,۵ ۱۵,۷ ۶۹ ۳,۲۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-127-1,0-1,3 (2) ۳,۶ ۳۴,۵ ۱۵,۷ ۶۹ ۳,۲۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۳,۶ ۲
TB-127-1,0-1,5 (1) ۳,۱ ۲۹,۹ ۱۵,۷ ۶۹ ۳,۶۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳,۸ ۱
TB-127-1,0-1,5 (2) ۳,۱ ۲۹,۹ ۱۵,۷ ۶۹ ۳,۶۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۳,۸ ۲
TB-127-1,0-1,8 (1) ۲,۶ ۲۴,۹ ۱۵,۷ ۶۹ ۴,۳۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۱ ۱
TB-127-1,0-1,8 (2) ۲,۶ ۲۴,۹ ۱۵,۷ ۶۹ ۴,۳۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۴,۱ ۲
TB-127-1,0-2,0 (1) ۲,۳ ۲۲,۹ ۱۵,۹ ۷۰ ۴,۸۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۳ ۱
TB-127-1,0-2,0 (2) ۲,۳ ۲۲,۹ ۱۵,۹ ۷۰ ۴,۸۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۴,۳ ۲
TB-127-1,0-2,5 (1) ۱,۹ ۱۸,۳ ۱۵,۹ ۷۰ ۶,۲۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۸ ۱
TB-127-1,0-2,5 (2) ۱,۹ ۱۸,۳ ۱۵,۹ ۷۰ ۶,۲۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۴,۰ ۴,۸ ۲
TB-127-1,4-1,05 (1) ۸,۶ ۸۴,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۴۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۳ ۱
TB-127-1,4-1,05 (2) ۸,۶ ۸۴,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۴۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۳,۳ ۲
TB-127-1,4-1,15 (1) ۷,۹ ۷۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-127-1,4-1,15 (1) ۷,۹ ۷۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۴ ۱
TB-127-1,4-1,15 (1)
۷,۹ ۷۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۵۰۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۳,۶ ۱
TB-127-1,4-1,15 (2) ۷,۹ ۷۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۱,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۳,۶ ۲
TB-127-1,4-1,2 (1) ۷,۶ ۷۵,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۱,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۵ ۱
TB-127-1,4-1,2 (2) ۷,۶ ۷۵,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۱,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۳,۵ ۲
TB-127-1,4-1,5 (1) ۶,۱ ۶۰,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۲,۰۵۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۹ ۱
TB-127-1,4-1,5 (2) ۶,۱ ۶۰,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۲,۰۵۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۳,۹ ۲
TB-127-1,4-2,0 (1) ۴,۶ ۴۵,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۲,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۳ ۱
TB-127-1,4-2,0 (2) ۴,۶ ۴۵,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۲,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۴,۳ ۲
TB-127-1,4-2,5 (1) ۳,۷ ۳۷,۴ ۱۶,۳ ۷۲ ۳,۲۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۸ ۱
TB-127-1,4-2,5 (2) ۳,۷ ۳۷,۴ ۱۶,۳ ۷۲ ۳,۲۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۴,۸ ۲
TB-127-1,4-2,9 (1) ۳,۲ ۳۲,۳ ۱۶,۳ ۷۲ ۳,۷۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۵,۲ ۱
TB-127-1,4-2,9 (2) ۳,۲ ۳۲,۳ ۱۶,۳ ۷۲ ۳,۷۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۵,۲ ۲
TB-127-2,0-1,05 (1) ۱۷,۶ ۱۷۱,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۶۶۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۳,۳ ۱
TB-127-2,0-1,05 (1) ۱۷,۶ ۱۷۱,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۶۶۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۳,۳ ۱
TB-127-2,0-1,05 (1) ۱۷,۶ ۱۷۱,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۶۶۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۳,۳ ۱
TB-127-2,0-1,15 (1)
۱۶,۱ ۱۵۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۷۵۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۳,۴ ۱
TB-127-2,0-1,15 (1) ۱۶,۱ ۱۵۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۷۵۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۳,۴ ۱
TB-127-2,0-1,15 (1) ۱۶,۱ ۱۵۶,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۷۵۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۳,۴ ۱
TB-127-2,0-1,5 (1) ۱۲,۴ ۱۲۲,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۰,۹۵۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۳,۸ ۱
TB-127-2,0-1,5 (1) ۱۲,۴ ۱۲۲,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۰,۹۵۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۳,۸ ۱
TB-127-2,0-1,5 (1) ۱۲,۴ ۱۲۲,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۰,۹۵۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۳,۸ ۱
TB-127-2,0-1,65 (1) ۱۱,۳ ۱۱۱,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۱,۰۰۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴,۰ ۱
TB-127-2,0-1,65 (1) ۱۱,۳ ۱۱۱,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۱,۰۰۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۴,۰ ۱
TB-127-2,0-1,65 (1) ۱۱,۳ ۱۱۱,۰ ۱۵,۹ ۷۰ ۱,۰۰۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۴,۰ ۱
TB-127-2,0-2,5 (1) ۷,۶ ۷۶,۰ ۱۶,۳ ۷۲ ۱,۶۵۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴۸,۰ ۴,۸ ۱
TB-127-2,0-2,5 (1) ۷,۶ ۷۶,۰ ۱۶,۳ ۷۲ ۱,۶۵۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۴,۸ ۱
TB-127-2,0-2,5 (1) ۷,۶ ۷۶,۰ ۱۶,۳ ۷۲ ۱,۶۵۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۴,۸ ۱
TB-127-2,2-0,95 ۲۳,۴ ۲۲۳,۰ ۱۵,۵ ۶۸ ۰,۵۱۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۹,۰ ۳,۲ ۲
TB-127-2,2-1,15 ۱۹,۵ ۱۸۹,۰ ۱۵,۷ ۶۹ ۰,۵۸۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۹,۰ ۳,۴ ۲
TB-159-1,0-0,8 (4)
۵,۸ ۶۹,۰ ۱۹,۶ ۶۹ ۳,۳۷۰ ۴۱,۷ ۳۲,۷ ۴۱,۷ ۳۲,۷ ۳,۲ ۴
TB-161-1,4-1,5 (1) ۵,۷ ۶۶,۳ ۱۸,۸ ۷۰ ۲,۵۵۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۹ ۱
TB-161-1,4-1,5 (2) ۵,۷ ۶۶,۳ ۱۸,۸ ۷۰ ۲,۵۵۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۳,۹ ۲
TB-161-1,4-2,0 (1) ۴,۶ ۵۷,۰ ۲۰,۱ ۷۰ ۳,۳۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۳ ۱
TB-161-1,4-2,0 (2) ۴,۶ ۵۷,۰ ۲۰,۱ ۷۰ ۳,۳۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۴,۰ ۴,۳ ۲
TB-17-1,0-1,3 ۳,۶ ۴,۶ ۲,۱ ۶۹ ۰,۴۲۰ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۳,۶ ۱
TB-17-1,0-1,5 ۳,۱ ۴,۰ ۲,۱ ۶۹ ۰,۵۰۰ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۳,۸ ۱
TB-17-1,0-2,0 ۲,۳ ۳,۱ ۲,۱ ۷۰ ۰,۶۵۰ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۴,۳ ۱
TB-17-1,0-2,5 ۱,۹ ۲,۵ ۲,۱ ۷۰ ۰,۸۵۰ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۱۱,۵ ۴,۸ ۱
TB-17-1,4-1,15 ۷,۹ ۱۰,۲ ۲,۱ ۶۹ ۰,۲۰۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۳,۶ ۱
TB-17-1,4-1,5 ۶,۱ ۸,۰ ۲,۱ ۷۰ ۰,۲۸۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۴,۰ ۱
TB-17-1,4-2,5 ۳,۷ ۵,۰ ۲,۲ ۷۲ ۰,۴۵۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۴,۹ ۱
TB-17-2,0-1,5 ۱۲,۴ ۱۶,۳ ۲,۱ ۷۰ ۰,۱۲۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۳,۸ ۱
TB-17-2,0-2,5 ۷,۶ ۱۰,۲ ۲,۲ ۷۲ ۰,۲۰۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۲۲,۰ ۴,۸ ۱
TB-195-1,0-0,8 ۵,۸ ۸۶,۰ ۲۴,۱ ۶۸ ۳,۲۰۰ ۵۰,۰ ۲۵,۰ ۵۰,۰ ۲۵,۰ ۳,۱ ۳
TB-199-2,0-0,8
۲۳,۱ ۳۵۲,۰ ۲۴,۷ ۶۹ ۰,۸۰۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۳,۷ ۱
TB-199-2,0-0,9 ۲۰,۶ ۳۱۰,۰ ۲۴,۶ ۶۹ ۰,۸۷۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۶۲,۰ ۳,۲ ۱
TB-23-1,0-1,3 (3) ۳,۶ ۶,۲ ۲,۸۵ ۶۹ ۰,۶۰۰ ۳۰,۰ ۵,۰ ۳۰,۰ ۵,۰ ۳,۶ ۳
TB-241-1,4-1,5 ۶,۱ ۱۱۳,۰ ۳۰,۰ ۷۰ ۳,۸۵۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۹,۰ ۴,۰ ۲
TB-287-1,0-1,3 ۳,۶ ۷۸,۲ ۳۵,۷ ۶۹ ۷,۴۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-287-1,0-1,5 ۳,۱ ۶۷,۸ ۳۵,۷ ۶۹ ۸,۵۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۸ ۱
TB-287-1,0-2,5 ۱,۹ ۴۰,۷ ۳۵,۷ ۶۹ ۱۴,۰۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۸ ۱
TB-31-1,0-1,3 ۳,۶ ۸,۴ ۳,۸ ۶۹ ۰,۸۰۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۳,۶ ۱
TB-31-1,0-1,5 ۳,۱ ۷,۳ ۳,۸ ۶۹ ۰,۹۰۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۳,۸ ۱
TB-31-1,0-2,0 ۲,۳ ۵,۶ ۳,۹ ۷۰ ۱,۲۵۰ ۱۴,۸ ۱۴,۸ ۱۴,۸ ۱۴,۸ ۴,۳ ۱
TB-31-1,0-2,5
۱,۹ ۴,۵ ۳,۹ ۷۰ ۱,۵۰۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۴,۸ ۱
TB-31-1,4-1,15 ۷,۹ ۱۸,۶ ۳,۸ ۶۹ ۰,۳۶۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-31-1,4-1,5 ۶,۱ ۱۴,۶ ۳,۹ ۷۰ ۰,۵۰۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۰ ۱
TB-31-1,4-2,5 ۳,۷ ۹,۱ ۴,۰ ۷۲ ۰,۸۰۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۹ ۱
TB-31-2,0-1,5 ۱۲,۴ ۲۹,۸ ۳,۹ ۷۰ ۰,۲۴۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳,۸ ۱
TB-31-2,0-2,5 ۷,۶ ۱۸,۷ ۴,۰ ۷۲ ۰,۴۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۸ ۱
TB-31-2,8-1,5 ۲۴,۴ ۵۸,۰ ۳,۹ ۷۰ ۰,۱۲۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۱ ۱
TB-31-5,0-1,5 ۷۷,۰ ۱۷۸,۰ ۳,۸ ۶۸ ۰,۰۳۹ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵,۰ ۱
TB-31-5,0-1,8 ۶۴,۰ ۱۴۹,۰ ۳,۸ ۶۸ ۰,۰۴۷ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵۵,۰ ۵,۳ ۱
TB-32-1,0-0,8 ۵,۸ ۱۴,۱ ۳,۹ ۶۸ ۰,۵۳۰ ۴۰,۰ ۶,۰ ۴۰,۰ ۶,۰ ۳,۱ ۳
TB-32-2,8-1,5 ۲۴,۴ ۶۰,۰ ۴,۰ ۷۰ ۰,۱۲۵ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۰ ۱
TB-35-1,4-1,05 (3) ۸,۶ ۲۳,۰ ۴,۳ ۶۹ ۰,۳۸۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳,۴ ۳
TB-35-1,4-1,05 (4) ۸,۶ ۲۳,۰ ۴,۳ ۶۹ ۰,۳۸۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۳,۴ ۴
TB-35-1,4-1,15 (3) ۷,۹ ۲۱,۰ ۴,۳ ۶۹ ۰,۴۰۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳,۶ ۳
TB-35-1,4-1,15 (4) ۷,۹ ۲۱,۰ ۴,۳ ۶۹ ۰,۴۰۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۳,۶ ۴
TB-35-1,4-1,5 (3) ۶,۱ ۱۶,۴ ۴,۴ ۷۰ ۰,۵۸۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۴,۰ ۳
TB-35-1,4-1,5 (4) ۶,۱ ۱۶,۴ ۴,۴ ۷۰ ۰,۵۸۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۴,۰ ۴
TB-45-1,0-0,8 (4) ۵,۹ ۲۰,۰ ۵,۶ ۶۸ ۰,۷۳۰ ۳۶,۰ ۶,۰ ۳۶,۰ ۶,۰ ۳,۱ ۴
TB-48-1,4-2,5 ۳,۶ ۱۳,۵ ۶,۰ ۷۰ ۱,۲۵۰ ۳۵,۰ ۲۰,۰ ۳۵,۰ ۲۰,۰ ۴,۹ ۳
TB-49-1,4-0,8
۱۱,۳ ۴۲,۰ ۶,۱ ۶۹ ۰,۴۰۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۲۰,۰ ۳,۲ ۱
TB-63-1,0-1,15 (3) ۴,۰ ۱۹,۳ ۷,۸ ۶۹ ۱,۴۲۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳,۴ ۳
TB-63-1,0-1,15 (4) ۴,۰ ۱۹,۳ ۷,۸ ۶۹ ۱,۴۲۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۳,۴ ۴
TB-63-1,0-1,3 (3) ۳,۶ ۱۷,۱ ۷,۸ ۶۹ ۱,۶۰۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳,۶ ۳
TB-63-1,0-1,3 (4) ۳,۶ ۱۷,۱ ۷,۸ ۶۹ ۱,۶۰۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۳,۶ ۴
TB-63-1,0-1,5 (3) ۳,۱ ۱۴,۸ ۷,۸ ۶۹ ۱,۸۰۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳,۸ ۳
TB-63-1,0-1,5 (4) ۳,۱ ۱۴,۸ ۷,۸ ۶۹ ۱,۸۰۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۳,۸ ۴
TB-63-1,0-2,0 (3) ۲,۳ ۱۱,۴ ۷,۹ ۷۰ ۲,۵۰۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۴,۳ ۳
TB-63-1,0-2,0 (4) ۲,۳ ۱۱,۴ ۷,۹ ۷۰ ۲,۵۰۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۴,۳ ۴
TB-63-1,0-2,5 (3) ۱,۹ ۹,۱ ۷,۹ ۷۰ ۳,۰۰۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۴,۸ ۳
TB-63-1,0-2,5 (4) ۱,۹ ۹,۱ ۷,۹ ۷۰ ۳,۰۰۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۱۵,۰ ۳۰,۰ ۴,۸ ۴
TB-63-1,4-1,15 (3)
۷,۹ ۳۷,۹ ۷,۸ ۶۹ ۰,۷۲۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۳,۶ ۳
TB-63-1,4-1,15 (4) ۷,۹ ۳۷,۹ ۷,۸ ۶۹ ۰,۷۲۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۶ ۴
TB-63-1,4-1,5 (3) ۶,۱ ۲۹,۷ ۷,۹ ۷۰ ۱,۰۵۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۰ ۳
TB-63-1,4-1,5 (4) ۶,۱ ۲۹,۷ ۷,۹ ۷۰ ۱,۰۵۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۰ ۴
TB-63-1,4-2,0 (3) ۴,۶ ۲۲,۲ ۷,۹ ۷۰ ۱,۲۵۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۴ ۳
TB-63-1,4-2,0 (4) ۴,۶ ۲۲,۲ ۷,۹ ۷۰ ۱,۲۵۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۴ ۴
TB-63-1,4-2,5 (3) ۳,۷ ۱۸,۶ ۸,۱ ۷۲ ۱,۶۰۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۹ ۳
TB-63-1,4-2,5 (4) ۳,۷ ۱۸,۶ ۸,۱ ۷۲ ۱,۶۰۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۹ ۴
TB-7-1,0-1,3 ۳,۶ ۱,۹ ۰,۹ ۶۹ ۰,۱۸۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۳,۶ ۱
TB-7-1,0-1,5 ۳,۱ ۱,۷ ۰,۹ ۶۹ ۰,۲۰۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۳,۸ ۱
TB-7-1,0-2,0 ۲,۳ ۱,۳ ۰,۹ ۷۰ ۰,۲۶۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۴,۳ ۱
TB-7-1,0-2,5 ۱,۹ ۱,۰ ۰,۹ ۷۰ ۰,۳۳۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۸,۰ ۴,۸ ۱
TB-7-1,4-1,15 ۷,۹ ۴,۲ ۰,۹ ۶۹ ۰,۰۸۵ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-7-1,4-1,5
۶,۱
۳,۳
۰,۹
۶۹
۰,۱۱۰
۱۰,۰
۱۰,۰
۱۰,۰
۱۰,۰
۴,۰
۱
TB-7-1,4-2,5
۳,۷ ۲,۱ ۰,۹ ۷۲ ۰,۱۸۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۴,۹ ۱
TB-7-2,0-1,5 ۱۲,۴ ۶,۷ ۰,۹ ۷۰ ۰,۰۵۵ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۳,۸ ۱
TB-7-2,0-2,5 ۷,۶ ۴,۲ ۰,۹ ۷۲ ۰,۰۹۲ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۱۵,۰ ۴,۸ ۱
TB-71-1,0-1,3 ۳,۶ ۱۹,۳ ۸,۸ ۶۹ ۱,۸۰۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۳,۶ ۱
TB-71-1,0-1,5 ۳,۱ ۱۶,۷ ۸,۸ ۶۹ ۲,۰۵۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۳,۸ ۱
TB-71-1,0-2,0 ۲,۳ ۱۲,۸ ۸,۹ ۷۰ ۲,۷۰۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۴,۳ ۱
TB-71-1,0-2,5 ۱,۹ ۱۰,۲ ۸,۹ ۷۰ ۳,۳۵۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۲۳,۰ ۴,۸ ۱
TB-71-1,4-1,15 ۷,۹ ۴۳,۰ ۸,۸ ۶۹ ۰,۸۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳,۶ ۱
TB-71-1,4-1,5 ۶,۱ ۳۳,۴ ۸,۹ ۷۰ ۱,۱۷۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۰ ۱
TB-71-1,4-1,8
۵,۱ ۲۷,۹ ۸,۹ ۷۰ ۱,۲۸۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۲ ۱
TB-71-1,4-2,5 ۳,۷ ۲۰,۹ ۹,۱ ۷۲ ۱,۸۰۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۴,۹ ۱
TB-71-1,4-3,175 ۲,۹ ۱۶,۵ ۹,۱ ۷۲ ۲,۳۵۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۳۰,۰ ۵,۶ ۱
TB-71-2,0-1,15 ۱۶,۱ ۸۷,۰ ۸,۸ ۶۹ ۰,۴۰۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۴ ۱
TB-71-2,0-1,5 ۱۲,۴ ۶۸,۰ ۸,۹ ۷۰ ۰,۵۲۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۸ ۱
TB-71-2,0-2,5 ۷,۶ ۴۳,۰ ۹,۱ ۷۲ ۰,۸۷۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۸ ۱
TB-83-1,0-1,3 ۳,۶ ۲۲,۵ ۱۰,۳ ۶۹ ۲,۲۰۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۳,۶ ۳
TB-83-1,0-1,5 ۳,۱ ۱۹,۵ ۱۰,۳ ۶۹ ۲,۴۰۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۳,۸ ۳
TB-83-1,0-2,0 ۲,۳ ۱۴,۹ ۱۰,۴ ۷۰ ۳,۲۰۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۴,۳ ۳
TB-83-1,0-2,5 ۱,۹ ۱۲,۰ ۱۰,۴ ۷۰ ۴,۱۵۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۲۲,۰ ۱۹,۰ ۴,۸ ۳
TB-99-1,4-0,8 (3) ۱۱,۳ ۸۶,۰ ۱۲,۳ ۶۹ ۰,۸۰۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۳,۲ ۳
TB-99-1,4-0,8 (4) ۱۱,۳ ۸۶,۰ ۱۲,۳ ۶۹ ۰,۸۰۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۲ ۴
TB-99-1,4-1,05 (3) ۸,۶ ۶۵,۰ ۱۲,۳ ۶۹ ۱,۰۷۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۳,۴ ۳
TB-99-1,4-1,05 (4) ۸,۶ ۶۵,۰ ۱۲,۳ ۶۹ ۱,۰۷۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۳,۴ ۴
TB-99-1,4-1,5 (3) ۶,۱ ۴۶,۰ ۱۲,۴ ۷۰ ۱,۷۰۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۰ ۳
TB-99-1,4-1,5 (4) ۶,۱ ۴۶,۰ ۱۲,۴ ۷۰ ۱,۷۰۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۰ ۴
TB-99-1,4-2,5 (3) ۳,۶ ۲۷,۹ ۱۲,۴ ۷۰ ۲,۴۵۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴,۹ ۳
TB-99-1,4-2,5 (4) ۳,۶ ۲۷,۹ ۱۲,۴ ۷۰ ۲,۴۵۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۲۰,۰ ۴۰,۰ ۴,۹ ۳

 

TB-241-1.4-1.5
کریوترم

ماژول ترموالکتریک TB-241-1.4-1.5
حرارتی
مولفه های
ارزش واحد
Imax Amps 6.1
ولتاژ ۳۰ Umax
mTmax K 70
Qmax Watts 113.0
Rac (در ۲۹۵ K) اهم ۳٫۸۵
تحمل٪ ۱۰ ±
تمام پارامترها به جز Rac با Th = 300 K ارائه شده اند
پارامترهای مونتاژ مقدار واحد
سیمهای HB-0.35 4 600
سطح مقطع mm2
۰٫۳۵
فلز سازی نیست
مهر و موم نیست
لحیم داخلی ° C 139
لحیم کاری لحیم کاری درجه سانتیگراد نیست
پارامترهای عملیاتی مقدار واحد
دمای کار
دامنه
° C -50 ÷ +۸۰
حداکثر در حال پردازش
دمای ° C 130
ROHS بله

 

چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.

 

فاتحین صنعت شریف

ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم