موضوع :

آزمایشگاه اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت زنده و علائم زیستی و حیاتی موجودات زنده با بهره گیری از تکنولوژی سلولی GTEM

 

شرح :

اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت زنده در این آزمایشگاه داخل یک سلول GTEM  که تحت تشعشع امواج با توان

کنترل شده قرار دارد موجودات زنده آزمایشگاهی مانند موش و خرگوش بصورت گروهی قرار می گیرند و توسط

دوربین مقاوم در برابر امواج بصورت لحظه به لحظه رفتارهای زیستی کنترل شده و علائم حیاتی با آزمایشات مداوم اندزه گیری می­گردد.

امواج می توانند در باندهای RF و عمدتاً MW با توانهای ارسالی کنترل شده و پله به پله باشند.

 

هدف :

تحلیل آثار مخرب امواج الکترومغناطیس با توانهای مختلف بروی موجودات زنده