آزمایشگاه کالیبراسیون

تمامی ادوات اندازه گیری و عملکردی خاص و دقیق باید از منظر عملکرد صحیح کالیبره باشند تا بتوان به آن ها اعتماد کرد. وجود یک مرکز کالیبراسیون توانمند با قابلیت انجام کالیبراسیون در زمینه های مختلف مکانیکی و الکترونیکی برای پشتیبانی از این آزمایشگاه ها ضروری است.


از آن جا که در مجموع آزمایشگاه های تائید نمونه بازه بسیار گسترده ای از ابزارهای مختلف اندازه گیری مورد نیاز است، آزمایشگاه کالیبراسیون مربوطه نیز باید بتواند از تمامی این ابزارها را پوشش دهد. این ابزارها را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد.
1. کالیبراسیون اداوت اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
2. کالیبراسیون اداوت سنجش محیطی (فشار، دما، رطوبت و …)
3. کالیبراسیون ادوات اندازه گیری مکانیکی
4. کالیبراسیون ادودات مربوط به تجهیزات نوری