توضیحات

الزامات استانداردهای ایمنی با هدف حفاظت افراد و همچنین حفاظت محیط اطراف دستگاه تهیه شده است. شناخت اصول ایمنی برای طراحی و ساخت دستگاه های ایمنی بسیار ضروری است.رعایت استاندارد های ایمنی جهت جلوگیری از آسیب یا صدمه ناشی از خطرات شوکالکتریکی، مخاطراتانرژی، آتشسوزی،مخاطرات مکانیکی و حرارتی، مخاطراتتشعشعیوشیمیایی است.

برای یک سیستم دو گونه شرایط محیطی مختلف تعریف می شود. یکی شرایطی که باید دستگاه باید در آن سالم بماند و گونه دوم شرایطی است، که در آن دستگاه باید عملکرد صحیحی داشته باشد. بنابراین هر دوی این شرایط در چنبر های محیطی که دما، فشار و رطوبت را به صورت کنترل شده تغییر می دهند تست می شود.

پارامترهای مکانیکی نیز بسته به اهمیت و کارکرد دستگاه تعیین می شود. این تست ها عمدتا شامل مقاومت در برابر لرزه، شوک شده اما بسته به نیاز ها و شرایط کاری، ممکن است تست های دیگری نیز نیاز شود.