۶U Computer

کامپیوترهای صنعتی Ventrix  در شاخه ۶U Computer  شامل دسته کامپیوتر صنعتی Ventrix 6000  میباشد که در شکل زیر دیده می شود:

Ventrix 6000

Ventrix 6000  ،۱۸ عدد Slot برای نصب کارت PCI دارد، بنابراین جهت کاربردهایی که

تعداد زیادی از این کارت ها را احتیاج دارند کاملاً ایدآل است. بدلیل وجود سیستم تهویه

مناسب بورد پردازشگر آن به همراه کارتهای نصب شده به خوبی خنک می شوند.