Mini-ITX computers Industiral Computer دارای شاخه های مختلفی می باشد که در این بخش که مربوط به شاخه Mini-ITX computers می باشد دارای دو گونه محصول می باشد که در زیر به اجمال به آن پرداخته شده است توضیحات تکمیلی هریک از این قطعات در لینک مربوط به آنها به صورت کامل آمده است : Impact-R 200 یک کامپیتر […]