آچار DMC AFM8 قابل تنظیم و ظریف The Miniature Adjustable Crimp Tool آچار DMC AFM8  برای بسیاری از کانکتورهای کوچک وخیلی کوچک طراحی شده و کاربرد دارد. این آچار  Crimpبه طور گسترده ای در سیستم های الکترونیکی استفاده می شود. AFM8 نیاز به  ابزاری  کوچک برای تطابق با سیمهای سایز۲۰ تا ۳۲ AWG را براورده […]