کیت زمینی و محافظ در برابر ساعقه اتصال PTP 650  با پارت نامبر  C000065L007A شرح: PTP 650 برای مقابله با شرایط خشن طراحی شده است و بر فراز برج های بلند و آنتن های بیرونی نصب می شوند. این عمل باعث ایجاد دروازه ورودی برای جذب ساعقه میشود . اتصال PTP مقابله با ساعقه برای […]