VDX05EX   ضد ردیاب مه شکن / میزان دید آشکارساز مه (دید سنج) فعال سازی خودکار foghorns را در شرایط هواشناسی از پیش تعیین شده فراهم می کند و می تواند همراه با کنترل مرکزی پنل Navaid (NCCP) مورد استفاده قرار گیرد.   ویژگی های اصلی VDX05EX قابل مشاهده بودن متر / آشکارساز مه هزینه […]