پروب فعال برای SMD ویژگی ها و مزایا P6245 پهنای باند با فرکانس بزرگتر از ۵ GHz(معمولی ، با پروب) ظرفیت ورودی کوچکتر از ۱ pF مقاومت ورودی ۱ MΩ دسترسی مسقیم به SMD با گامی به کوچکی ۰٫۵ میلی متر با قابلیت اندازه گیری CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs و منطق TTL P6243 پهنای باند ۱ GHz (با پروب) […]