Sepam Serie 40 رله های حفاظتی برای کاربردهای مصرفی تقاضا کننده Sepam Serie 40 شامل ۱۳ نوع جریان دیجیتالی یا حفاظت ولتاژ برای سیستم های توزیع تقاضا بوده و هر کدام از این جریان ها مختص یک کاربرد سیگنال می باشند. مدل های موجود عبارتند از: S40، S41، S42، S50، S51، S52، S53، S54، T40، […]