نرگی فلزی SMA Male از برند pasternack با پارت نامبر PE6081 شرح PE6081  یک وات با بارRF (همچنین به عنوان ترمینال یا بار ساختگی شناخته می شود ) دارای یک رابط SMA نرگی میباشد . این نرگی Pasternack یک وات برای بارگیری تا حاکثر فرکانس ۱۸GHz رتبه بندی شده است . ترمینال نرگی SMA ما […]