پروب N2890A  پسیو N2890A Passive Probe پروب N2890A شرکت Keysight ، پروبی پسیو با نرخ افت ۱۰:۱ است.این پروب میتواند پهنای باندی تا ۵۰۰MHz تامین نماید. پروبN2890A میتواند برای کمپنزاسیون با فرکانس بالا و فرکانس پایین میزان گردد. برای بهترین اندازه گیری ،کاربر بایستی پروب را تصحیح نماید تا خصوصیات آن با اسلیسکوپ تطبیق یابد. […]