سنسور usb پاور سری U2021XA U2021XA USB Peak and Average Power Sensor     سنسور usbپاور سری  U2020 X ،بدون هیچ هزینه اضافی بانرم افزار N1918A Power   Analysis Manager بصورت باندل عرضه می گردد. کاربر می تواند بسادگی با اتصال سنسور به کامپیوترخود ،تجزیه و تحلیل های استاندارد و پیچیده ای را اجرا کند. […]