محفظه حفاظت از امواج رادیویی راه حلی مناسب برای رهایی از تماس های ناخواسته در محیط هایی است که نیاز به ارتباط نباشد.این محفظه حفاظت همچنین شما را در مقابل امواح مظر رادیویی محافظت خواهد کرد. شرح: حفاظت در مقابل امواج رادیویی از: اتلفن همراه و PDA  های خود از امواج RF  و ارتباطات مایکروویو […]