پروب شدت صدا ۳۵۹۹ محصول Bruel and Kjaer     مورد اندازه گیری شده:        شدت صدا دیگر ویژگی های:          IEC   توضیحات: کیت پروب شدت صدا ۳۵۹۹  Bruel & Kjaer   یک سیستم فشرده شده (کوچک) است که از دو میکروفن تشکیل شده است. این محصول برای اندازه گیری اندازه گیری غلظت نویز استفاده می شود. […]