همکاری با چندین کمپانی متخصص در امور تعمیر و کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، اندازه گیری، میتر ها و وزنه های مرجع و ارائه کننده گواهینامه های کالیبراسیون بر پایه ISO، DKD و UKAS کیفیت مقوله ای است که با سرشت انسان سازگاری دارد و همراه نیاز مادی و معنوی اوست و نبود آن میتواند دشواریهایی […]