آنالیزور OCTANE-IM OCTANE-IM octane and cetane analyzer عدد اکتان در ارتباط با سوخت موتور بنزینی  (مثل عدد ستان مرتبط با سوخت دیزل) نشاندهنده میزان کارایی آن سوخت است. این عدد به خواص پیش افروزش  سوخت در مقایسه با مخلوط سوخت استاندارد مربوط است. ایزواکتان خالص به صورت عدد اکتان ۱۰۰ تعریف شده است در حالی […]