۲U Computer

کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact-R  در دسته ۲U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید:

Impact-R 2010

Impact-R 2010

Impact-R2010 یک کامپیوتر صنعتی کاملا” فشرده می باشد که مقداری فضای

داخلی خالی جهت گسترش سیستم در آن در نظر گرفته شده است.

در صورت استفاده از کارتهای  LPCIتا  ۶عدد کارت می تواند روی آن نصب شود

در حالی که سیستم دارای کارت گرافیکی  Intelبه صورت  Onboardمی باشد،

یک slot از نوع AGP 8x/4x نیز برای آن در نظرگرفته شده است تا درصورت لزوم

یک کارت گرافیکی  AGPبرای کاربرد های تخصصی گرافیکی در آن نصب شود.