جاذب مایکروویو

در زیر تجهیزات مربوط به بخش جاذب امواج مایکروویو Microwave Absorber دیده می شود شما می توان با کلیک بر روی هر کدام از آنها به کاتالوگ مربوط به آن دست یابید.