✅ سنسور ها در اتوماسیون صنعتی

یکی از مهمترین تجهیزات استفاده شده در کنار plc در بخش اتوماسیون ( اتوماسیون صنعتی )  سنسور ها

یکی از مهمترین تجهیزات استفاده شده در کنار plc در بخش اتوماسیون ( اتوماسیون صنعتی )  سنسور ها می باشند در این بخش سعی بر آن شده تا سنسور ها و کاربرد آنها معرفی شود.

سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.

برخی کاربرد سنسورها

شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی و نوری

کنترل حرکت پارچه و …: سنسور نوری و خازنی

کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح

تشخیص پارگی ورق: سنسور نوری

کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خازنی

کنترل تردد: سنسور نوری

اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی

اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی آنالوگ

در پست های بعد اطلاعاتی درباره انواع سنسور ها خواهیم داد!