دوره آموزشی :

 

مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیسی

 

جمع کل ساعات : ۱۵ ساعت

 

سرفصل مطالب ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریپیش نیاز

تاریخچه بحث EMC

شناخت مولفه های اصلی در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی

۲مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

منشاء سیگنالها و نویزهای تداخلی و مشخصات آنها

اصول گسیل و تداخل هدایتی

اصول گسیل و تداخل تشعشعی

۲مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آشنایی با آزمون های Radiated Emissions

آشنایی با آزمون های Conducted Emissions

آشنایی با آزمون های Radiated Susceptibility (Immunity)

آشنایی با آزمون های Conducted Susceptibility (Immunity)

۳مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

آشنایی با اصول ریاضی و فیزیکی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

۳مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و ریاضیات ۲ دانشگاهی

آشنایی با مفاهیم طیف فرکانسی و ارتباطات متقابل حوزه زمان و فرکانس

آشنایی با مفاهیم سیستم های خطی و اصول آنالیز فوریه

شناخت رفتارهای تناوبی سیگنالهای پیوسته زمان در حوزه زمان و فرکانس

آشنایی با پالس های دیجیتال و شکل موجهای نامتناوب

۳مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر ریاضیات ۲ ، ریاضیات مهندسی و دروس سیگنال و سیستم مهندسی برق یا کامپیوتر

طیف سنجی و اصول اندازه گیری اسپکتروم آنالایزر در حوزه فرکانس ( اندازه گیری پیک ، شبه پیک ، متوسط ، … )

۱۱مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر ریاضیات ۲ ، ریاضیات مهندسی و دروس سیگنال و سیستم مهندسی برق یا کامپیوتر