آزمایشگاه تست آنتن تا قطر ۱ متر

موضوع :

آزمایشگاه تست آنتن تا قطر ۱ متر و فرکانس تا ۶۷ GHz با بهره گیری از تکنولوژی Tapered Anechoic Chamber

 

 

شرح :

این آزمایشگاه شامل یک چمبر بدون انعکاس ساخته شده با تکنولوژی Tapered Anechoic Chamber

جهت انجام آزمون های میدان دور آنتن های تحت تست در فضایی کمتر از مدل چمبر بدون انعکاس مکعبی معادل آن می باشد .

 

هدف:

هدف از این آزمایشگاه ، اندازه گیری پارامترهای الکتریکی آنتن از قبیل الگوی تشعشعی دامنه ، الگوی تشعشعی فاز ،

سطح گلبرگ جانبی ، بهره و راندمان آنتن ، امپدانس آنتن ، VSWR ، پهنای باند و پلاریزاسیون آنتن تحت تست می باشد .

آزمایشگاه تست آنتن | بررسی و کالیبراسیون

 

 

 

آزمایشگاه تست آنتن فضای باز

 

موضوع :

آزمایشگاه تست آنتن فضای باز به منظور اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکال آنتن هایی به

ابعاد ماکزیمم ۵ متر در گستره‌ی فرکانسی ۱۰۰ مگاهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز

 

شرح :

به منظور اندازه‌گیری مشخصات تشعشعی آنتن با روش میدان دور ، این آزمایشگاه در سایتی با ماکزیمم

طول ۹۰۰ متر جهت اندازه‌گیری آنتن‌های بزرگ به روش میدان دور که فاصله‌ی بین آنتن فرستنده و

آنتن تحت آزمون بسیار زیاد است مورد استفاده قرار گرفته تا هزینه تامین اتاق بدون انعکاس، حذف شود.

 

هدف:

هدف از این آزمایشگاه ، اندازه گیری پارامترهای الکتریکی آنتن از قبیل الگوی تشعشعی دامنه ،

الگوی تشعشعی فاز ، سطح گلبرگ جانبی ، بهره و راندمان آنتن ، امپدانس آنتن ، VSWR ،

پهنای باند و پلاریزاسیون آنتن تحت تست می باشد .